STyrelsen

Samfällighetens styrelse väljs på årsstämman och består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra ledamöter varav en ledamot har uppdraget som sekreterare. Samfällighetens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Mellan årstämmorna ansvarar styrelsen för löpande förvaltning av samfälligheten. Styrelsens förvaltning granskas av revisorerna.

Årsstämman hålls senast under juni månad.