allmän information om samfälligheten

Arbetsdagar - Samfälligheten har två arbetsdagar, en på våren och en på hösten, tillsammans sköter och vårdar vi då de gemensamma ägor och byggnader. Kvartermästaren kan inom sina respektive byar anordna ytterligare en städ/slotterdag.

Om du ej har möjlighet att delta på arbetsdagarna kan du istället betala in en frivillig avgift till bankgiro 5485-3875.

Badplatser - Inom gångavstånd finns två badplatser, en intill vägen där också föreningens båt är förankrad. Den andra badplatsen finns vid andra sidan ån (förbi tennisbanan och över bron vid ån). Vid badplatserna råder hundförbud.

Bilparkering – Parkering skall ske på parkeringsplatserna eller på den egna tomten. Parkering på samfällighetens gator, vändplatser eller gräsbelagda allmänna ytor är ej tillåten. Detta hindrar gräsklippning snöröjning, sopmaskin, utryckningsfordon samt inte minst påverkar den allmänna trevnaden.

Biltrafik – Undvik all icke nödvändig trafik med bilar inom området – tänk på områdets karaktär med mycket smala gränder och parkeringslösningar perifert i området. Framkörning till husen för av- och pålastning är tillåten. Att gena genom byar är förbjudet. Vi uppmanar att hålla låg hastighet, stor uppmärksamhet och att vara försiktiga. Undvik i möjligaste mån bilkörning till tvättstuga, gemensamhetshus/bassäng och badplats.

Farthinder – För att minska genomfartstrafiken och för att reducera till en viss nödvändig nivå på våra vägar har ett visst antal farthinder placeras ut i vårt område (mellan vårens arbetsdag till höstens arbetsdag) samt att de låsbara bommarna ska hållas låsta. Detta innebär att du som beställer hantverkare eller godstransporter måste tänka på att kontakta kvartermästaren för att låsa upp och låsa bommarna. Vintertid avlägsnas farthindren och bommarna öppnas.

Häckar och buskar – Klipp ur häckar och buskar där det finns el-skåp, teleskåp eller belysningsstolpar. Klipp tillbaka häckar och buskar årligen så att de hålls inom tomtgräns mot gata. Detta för att underlätta för snöröjning, sopmaskin och större fordon.

Anlitande av hantverkare – Anlitar du hantverkare är det ditt ansvar att städa upp efter dem, eller avtala med dem att de ska sopa upp sågspån, jord och asfaltrester på gatan.
Skräpet rinner annars ner i dagvattenbrunnarna i samband med regn vilket ger risk för stopp i brunnarna. Skador orsakat av tunga fordon på gräsytorna ska återställas

Brevlåda - Postens och föreningens brevlådor finns vid gula byns parkering.
Adress:
Barkhults samfällighetsförening
Kvarnfallsringen 75
311 62 Ullared
 
Post - Brevbäraren kommer under vardagar och postens brevlåda finns i gula byn. Samfällighetens postlåda finns i gula byn, nr 75.

Byar – Samfälligheten är indelad i fyra byar: Röda, Gula, Vita och Bruna byn. Totalt finns 74 fastigheter.

Båt – Vid badplatsen intill stora vägen har samfälligheten en roddbåt (åror till båten finns i gemensamhetshuset). Gå ej iland på öarna och stör fåglarna under häckningstiden.

Fiske – Den som vill fiska i Barken måste ta med sig fastighetens fiskekort. Kast- och metspö får användas. Andra redskap som nät och långrev är förbjudna. Fiske är förbjudet vid lilla badstranden.

Grindar – Grindarna/vägbommar mellan byarna ska hållas stängda och låsta (ej vintertid).

Pool – Pool öppet under del av sommaren, badtid mellan angivna tider på dagarna. Stäng grinden när du går därifrån. Kontrollera att grinden är låst. Hundar får ej vistas i poolområdet.

Snöröjning – Vi har avtal med entreprenörer som vid behov plogar och sandar. Varje husägare anmodas att tydligt markera sin tomt/slipersgränser för att skador ska undvikas i samband med plogning.

Sophantering – Sopkärl (grönt kärl) och matavfallskärl (brunt kärl) är uppställda vid varje parkeringsplats. Matavfallet ska läggas i anvisade papperspåsar och inte i plastpåsar. Kärlen töms var fjortonde dag (udda veckor). Dessa sopkärl är till för hushållssopor som ska emballeras väl för att minska lukt, exempelvis fiskrense. Andra sopor och annat avfall ska lämnas i containrar vid kyrkans parkeringsplats eller forslas till återvinningscentralen vid

Ullared. På återvinningscentralen behöver du din fastighets återvinningskort (gäller ej elektronik, vitvaror samt farligt gods typ färg).
Tennisklubb – Se anslag vid tennisbanan eller hemsidan.
 
Gemensamhetshuset – Detta är beläget på höjden mitt i samfälligheten.
Gemensamma tvättstuga – Markerar ALLTID tiden för tvätt med hänglåset. Bokning av tvättid görs på tavlan i mangelrummet. Hänglåset ska vara graverat med husnumret. Andra lås är ej godkända. Varje tid motsvarar två timmars tvätt och ytterligare en timma torktid i tumlare och torkskåp. För tvättlinor utomhus gäller 2 timmars torktid på halva tvättlinor.

Självklart ska både tvättmaskin och torktumlare/skåp vara tömda när tvättiden är slut, SAMT städningen vara slutförd (glöm ej ludd i tumlaren). Tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar ska tas med hem.
 
Bordtennis – Bordtennis kan spelas i gemensamhetshuset. Medtag egna bollar.

Bastu – Bastun finns i gemensamhetshuset. Tid bokas i förväg på en tavla i förrummet. Bastun ska lämnas ren och eventuella tomburkar, flaskor och dylikt ska medtagas hem.
 
Kvartermästare – Varje by har en kvartermästare som är styrelsens kontaktman.

Styrelsen - Samfällighetens styrelse väljs på årsstämman och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre stycken ledamöter.

Årsstämma – Årsstämman ska hållas senast under juni månad.


/Styrelsens Barkhults Samfällighetsförening
Uppdaterad september 2023